J.HB-19 冀东军邮分局第一次加盖“冀东”改值邮票

1948.12.28,冀东军邮分局,木戳与胶戳手盖。
原票:小型“抗战胜利纪念”邮票。长城币。

(一)木截手盖(窄距)
(1) 2000元(黑)/5元(紫)。
(2) 2000元(黑)/20元(黄绿)。
(3) 4000元(黑)/5元(紫)。a.复盖。

(二)胶戳手盖(宽距)
(1) 2000元(蓝黑)/5元(紫)。 a.红字。
(2) 2000元(红)/30元(浅蓝)。 a.紫字。 b.倒盖。
(3) 3000元(蓝黑)/3元(淡紫)。 a.紫字。
(4) 3000元(蓝黑)/5元(紫)。
(5) 3000元(蓝黑)/20元(黄绿)。 a.双连一枚漏盖。
(6) 3000元(紫)/30元(浅蓝) a.倒盖。 b.双边一枚漏盖。
(7) 4000元(蓝黑)/3元(淡紫) a.倒盖。
(8) 4000元(蓝黑)/5元(紫)。
(9) 4000元(紫)/30元(浅蓝)。 a.倒盖。

FavoriteLoading收藏

发表评论